Νομοθεσία

Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε μια όσο το δυνατόν πιο πλήρης κάλυψη της παρούσας νομοθεσίας στο θέμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραφωγής στην Ελλάδα.

Επειδή υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία στο θέμα έχουμε χωρίσει όλο το υλικό σε υποκατηγορίες που μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω του μενού αριστερά.

Αίτηση & Άδεια Παρένθετης Μητέρας
Αριθμός Απόφασης 678/2755/671/2003
Οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί η άδεια είναι καταρχήν η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί να μην μπορεί να κυοφορήσει η ίδια, πλην όμως να βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, ενώ η γυναίκα που αναλαμβάνει να κυοφορήσει πρέπει να είναι, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία.

Στο δικαστήριο πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ των μερών, δηλαδή των προσώπων που επιθυμούν το παιδί και της κυοφόρου γυναίκας, καθώς και του συζύγου της τελευταίας αν αυτή είναι έγγαμη, με την οποία εκτός από την συμφωνία τους για την διενέργεια της πράξης, να δηλώνουν ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια, που εμφυτεύονται στη μήτρα της κυοφόρου, δεν θα ανήκουν στην ίδια.
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο
Στη θέση των ήδη καταργημένων με το άρθρο 17του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455 - 1460 του Αστικού Κώδικα τίθεται νέο κεφάλαιο όγδοο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ"
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αρθρο 1455
Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου. Η ανθρώπινη αναπαραγωγή με τη μέθοδο της κλωνοποίησης απαγορεύεται. Επιλογή του φύλου του τέκνου δεν είναι επιτρεπτή, εκτός αν πρόκειται να αποφευχθεί σοβαρή κληρονομική νόσος που συνδέεται με το φύλο.

Νομοθετική ρύθμιση των μεθόδων της ΙΥΑ στην Ελλάδα

"Η Χώρα μας προέβη στην νομοθετική ρύθμιση της εφαρμογής των μεθόδων της εφαρμογής των μεθόδων της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή με δύο ιδιαίτερα πρωτοποριακούς νόμους (3089/2002),επίκεντρο των οποίων είναι η προστασία του συμφέροντος του παιδιού που θα γεννηθεί, αλλά και του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος του ατόμου να αποκτήσει απογόνους. Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις απόκτησης τέκνων από έγγαμα ζευγάρια, από συμβιούντα απλώς ζεύγη, από μόνη άγαμη γυναίκα, της παρένθετης μητρότητας, της μεταθανάτιας τεχνητής γονιμοποίησης, της ανώτερης δυνατής ηλικίας των γυναικών που υποβάλλονται σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, του αριθμού των γονιμοποιημένων ωαρίων που επιτρέπεται να μεταφέρονται στην ενδομήτρια κοιλότητα, της εκατέρωθεν ανωνυμίας (δότη και λήπτη) στην περίπτωση της δωρεάς γεννητικού υλικού και πληθώρας άλλων θεμάτων που έχρηζαν νομοθετικής αντιμετωπίσεως. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα περιοριστούμε στην συνοπτική αναφορά των πλέον καίριων σημείων των ως άνω νόμων."

γράφει η Ευαγγελία Σφακιανούδη
Δικηγόρος 

a site by Grecian.net